EESTI POLAARFONDI STIPENDIUMID


    Meremuuseumis toimus 24. novembril 1999.a. sihtasutuse Eesti Polaarfond stipendiumi kätteandmine Tartu Ülikooli üliõpilasele Merike Grünthalile.
Merike Grünthali senised uuringud ja käsilolev bakalaureusetöö on seotud taimekoosluste liigirikkust mõjutavate teguritega. Käibiva arusaama kohaselt on mingi taimekoosluse liigirikkus määratud eelkõige sellega, millised liigid asustavad tema naaberkooslusi. Järgmiseks on olulised liikide levimisel olevad füüsilised piirangud, aga ka liikide sobivus uuritava koosluse keskkonnatingimustega.  Kui aga mingi liik on juba kooslusesse tunginud ja saab seal kasvada, siis omandavad tähtsuse liikidevahelised suhted. Need määravad, millised liigid kooslusesse alles jäävad..
    On väga oluline osata ennustada, millised on need liigid, mis konkurentsis ressurssidele ja elukohale peale jäävad ja millised kaovad. See annaks võimaluse hinnata teatud liikide kaitse vajadust või ka koosluste säilitamiseks vajalikke meetmeid.
Merike Grünthal uurib,  kuivõrd saab seostada liikidevahelise konkurentsi tugevust sellise taimekoosluste omadusega nagu produktiivsus.  Võimalus teha konkurentsi mõõtmisi paralleelselt Eestis  ja Põhja-Norras Alta lähedal mägitundras, mis avanes koostöös Lauri Oksaneniga Umeå Ülikoolist Rootsis, annab uurimistulemustele juurde suurema üldistuste tegemise võimaluse. Üheks põhiobjektiks on mõlemas piirkonnas kasvav kuldvits. Merike Grünthal on aktiivselt osalenud välitöödel, sh kahel korral Norras.
    1997.a. loodud sihtasutuse Eesti Polaarfond eesmärgiks on eraalgatuse korras raha kogumine toetamaks uuringuid polaaralade looduse, sotsiaalsfääri, tehniliste rakenduste, polaaralade rahvaste kultuuri ja polaaruuringute ajaloo jäädvustamise alal. Fondi asutajateks olid 14 inimest, peamiselt alates 1984.a. Meremuuseumi juures tegutsevast Polaarklubist, mis koondab Arktikas ja Antarktikas aktiivselt tegutsenud isikuid. Eesti Polaarfondi 1998.a. stipendiumid määrati Tartu Ülikooli doktorantidele Erki Tammiksaarele, kelle teemaks on  K.E. v Baeri polaaruuringute seniteadmata aspektid, ja  Marek Sammulile, kes (ka Merike Grünthali juhendajana) on ülalmainitud uuringutes juba pikemat aega osalenud. Eesti Polaarfond toetas sel aastal ka "Lennuki" ümbermaailmareisi.

Veel stipendiumisaajaid:
2000 - Tartu ülikooli etnoloogiaüliõpilasele Laur Vallikivile Euroopa neenetsite rahvakultuuri ja sotsiaalsete muutuste uurimiseks
2001- Tartu ülikooli õppejõule Liivo Niglasele neenetsite elu ja kultuuri käsitleva filmi toetuseks.
2002 - Eesti keele Instituudi teadurile Sven-Erik Soosaarele ja Tartu ülikooli magistrandile Petar Kehayovile keeleteaduslikuks ekspeditsiooniks kettide ja nganassaanide asualadele Jenissei jõgikonnas.

Enn Kaup, Eesti Polaarfondi juhatuse liige

Tagasi avalehele