CO2 KINNIPÜÜDMISE JA LADUSTAMISE TEHNOLOOGIA

seletussõnastik ja lühendid*


Algupärandi “CCS Glossary and abbreviations” koostas Georgi Georgiev CO2NetEast projekti jaoks. Tõlkis Rein Vaher (TTÜ Geoloogia Instituut, 2008).

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-R-S-T-U-W

Abatement - Vähendus

Heitmete või muude saasteainete hulga või intensiivsuse vähendamine.


Absorptsion - Absorptsioon, neeldumine

Molekulide keemiline või füüsikaline neeldumine tahkes või vedelas aines. Moodustub lahus või segu.

Acid gas - Happeline gaas

Igasugune gaaside segu, mis muutub vees lahustudes ja sellega reageerides happeks.


Adsorption - Adsorptsioon

Molekulide kinnitumine tahke aine või vedeliku pinnale.


Anthracite - Antratsiit

Suurima süsinikusisaldusega ja seetõttu kõrgeimat järku kivisüsi.


Anticline - Antiklinaal, kohr

Kurd geoloogilistes kihtides kumerusega ülespoole.


Aquifer - Põhjaveekiht

Geoloogiline struktuur, mis sisaldab vett ja on vooluks küllaldase veejuhtivusega.


Basalt - Basalt

Aluseline purskekivim, mis on iseloomulik vukaanilisele purskele.


Biomass - Biomass

Hiljuti biosfäärist tekkinud aine.


Biomass-based CCS - Biomassil põhinev CKL

Süsiniku kinnipüüdmine ja ladustamine, kui vahendiks on biomass.


Bituminous coal - Bituminoosne kivisüsi

Turba ja antratsiidi vahepealne kivisöe järk (lähemal antratsiidile).


Cap rock – Kattekivim

Väga väikese läbilaskvusega kivim, mis toimib settekivimite järjestuses vedelikku või gaasi ülespoole siirdumist tõkestava kattena.


Capture efficiency - Kinnipüüdmise kasutegur

Gaasivoost eraldatud CO2 osakaal.


Carbonate - Karbonaat

Looduslikud mineraalid ja kivimid (nt. kaltsiit, dolomiit, sideriit, lubjakivi), mis koosnevad CO32- aniooniga seotud mitmesugustest katioonidest.


Carbonate neutralization - Karbonaatne neutraliseerimine

Meetod süsiniku ladustamiseks hüdrosfääris, mis põhineb CO2 reageerimisel karbonaatsete kivimitega (nagu lubjakivi) vesinikkarbonaadi anioonide ja lahustuvate katioonide tekitamiseks.


Casing - Mantel

Toru, mis paigaldatakse puurauku pärast puurimist augu kindlustamiseks.


CBM (Coal bed methane) - KKM (Kivisöekihi metaan)


CCS - CKL

CO2 kinnipüüdmine ja ladustamine.


CDM (Clean development mechanism) - PAT (Puhta arengu tee)

Kyoto protokolli mehhanism lisaväliste maade abistamiseks protokolli sihtide toetamisel ja lisas 1 märgitud maade aitamiseks nende kohustuste täitmisel.


Certification - Kinnitus

Heitmekaubandusega seoses kinnitamine, et projekt saavutab heitmete vähendamise määratud koguses antud ajavahemiku jooksul.


Chemical looping combustion - Keemiline silmuspõletamine

Protsess, milles süsivesinikkütuse põletamine on jagatud eraldi oksüdeerimis- ja redutseerimisreaktsiooniks kasutades metallioksiidi hapnikukandjana kahe reaktori vahel.


Class “x” well - “X” klassi puurauk

Vedelike või gaaside maasse sisestamiseks kasutatavate puuraukude normatiivne klassifikatsioon.


Coal seam - Kivisöe tootus kiht

Kivisöekiht, mis on küllalt paks kaevandamiseks.


CO2 avoided - Välditud CO2

Kinnipüütud, edastatud ja/või ladustatud CO2 hulga ja ilma kinnipüüdmiseta süsteemis tekitatud CO2 hulga vahe; netoemissioon, mis jäi CO2 püünisega süsteemis kinni püüdmata.


CO2 capture - CO2 kinnipüüdmine

Kasutatakse CO2 heidete minimeerimiseks gaasi-, õli- ja keemiatööstuses ja jõujaamades. Gaasivoolust saab püüda kinni vaid osa CO2.


CO2 equivalent - CO2 ekvivalent

Samaväärne suurus, mida kasutatakse erinevate kasvuhoonegaaside heidete võrdlemisel. Põhineb nende globaalsel soojendamispotentsiaalil.


Co-firing - Koospõletamine

Rohkem kui ühe kütuse samaaegne kasutamine jõujaamas või tööstuslikus protsessis.


CO2 fixation - CO2 kinnistamine

CO2 kinnistamine püsiühendi loomise teel teise materjaliga reageerimisel.


CO2 sequestration - CO2 eraldamine

CO2 eraldamine tööstuslikest heitevooludest keemilise reaktsiooni teel (mittesoovitatav termin).


CO2 sink - CO2 äravool

CO2 looduslik omastamine; iseloomulik pinnasele, metsadele ja ookeanidele.


CO2 source - CO2 allikas

Igasugune protsess, tegevus või mehhanism, mis vabastab ja heidab atmosfääri süsihappegaasi.


CO2 storage - CO2 ladustamine

Selleks, et vältida CO2 levimist atmosfääris, tuleb kinnipüütud CO2 kindlalt ladustada sadadeks või isegi tuhandeteks aastateks. Peamised ladustamiseks sobivad hoidlad asuvad maapõues või ookeanides. Terve rida potentsiaalseid geoloogilisi struktuure sobivad kinnipüütud CO2 ladustamiseks, nt. ammendatud ja mahajäetud nafta- ja gaasiväljad; soolased süvapõhjaveekihid ja mittekaevandatavad kivisöe süvakihid. Naftaväljadel on paljude aastate jooksul CO2 maasiseselt ladustatud. CO2 pumbati seal maasse naftatoodangu suurendamiseks.


Completion of a well - Puurkaevu lõpetamine

Puuraugu tsementimine ja manteltoru mulgustamine hoidlaga ühendamiseks.


Continental shelf - Mandrilava, ¨elf

Rannajoonest aeglaselt kuni 200 m sügavuseni alanev merepõhi.


D, Darcy - Darsi

Kivimi läbilaskvuse teguri ühik (D), ~1 μm2.


Deep saline aquifer - Soolane süvapõhjaveekiht

Sügav maasisene kivimikihtkond, mis koosneb vettläbilaskvast ainest ja sisaldab soolarikkaid vedelikke.


Deap sea - Süvameri

Meri sügavusega üle 1000 m.


Default emissions factor - Heitmete vaiketegur

Ligikaudne heitmetegur, mida saab kasutada heitmeteguri täpse või mõõdetud väärtuse puudumise korral.


Demonstration phase - Demonstratsioonifaas

Demonstratsioonifaas tähendab, et tehnoloogia on realiseeritud pilootprojekti käigus või väheses mahus, kuid ei ole veel majanduslikult võimalik täismahus.


Dense fluid - Tihe gaas

Vedeliku tihedusele lähedase tiheduseni kokkusurutud gaas.


Depleted field - Ammendatud väli

Süsivesiniku väli, milles peale tootmist ei ole enam tarbevaru.


Diagenesis - Diagenees

Protsessid, mis muudavad setted kivimiteks väikeses sügavuses madala temperatuuri ja rõhu puhul.


Discordant sequence - Põikjärjestus

Kiht, mille järjestus märgatavalt erineb ülal- ja allpool asuva kihi järjestusest.


Dolomite – Dolokivi, dolomiit

Magneesiumirikas karbonaatne settekivim (CaMgCO3)


Drill cuttings - Puurhiib

Kivimi killud, mis tekivad puurkrooni purustava tegevuse tulemusena augu põhjas.


Drive – Draiv

Puurimisel tekkinud rõhkude erinevusest tulenev fluidumi vool.


Dry ice - Kuivjää

Tahke süsihappegaas.


ECBMR (Enhanced coal bed methane recovery) - KKMTT (Kivisöe kihi metaani täiendtaaste)

CO2 kasutamine mittekaevandatavates kivisöekihtides esineva metaani kättesaamiseks CO2 eelisadsorptsiooni kaudu kivisöel.


EGR (Enhanced gas recovery) GTT (Gaasi täiendav tootmine)

Gaasi täiendav tootmine lisaks varemtoodetule fluidumi sissepumpamise teel või teiste võtetega.


Emission faktor - Heitmetegur

Kasvuhoonegaaside normitud mõõt aktiivsuse seisukohalt, nt. väljalastud kasvuhoonegaas tonnides kulutatud kütusetonni kohta.


Emissions credit - Heitmeõigus

Annab selle omanikule õiguse välja lasta teatud hulgas kasvuhoonegaase.


Emissions trading - Heitmekaubandus

Saasteainete väljalaskelubade ja/või kvootide müük ja ost.


Entrained flow - Kaasav vool

Vool, milles tahke aine või vedeliku väikesed osakesed viib teise kohta suure kiirusega liikuv gaas.


Entrainment gas - Kaasav gaas

Gaas, mida kasutatakse kaasavas voolus.


EOR (Enhanced oil recovery) - NTT (Nafta täiendav tootmine)

Nafta täiendav tootmine lisaks varem toodetule fluidumi sissepumpamise või teiste võtete abil.


Exothermic - Eksotermiline, soojust väljastav

Keemiline reaktsioon, mille kulgemisel vabaneb soojus, nt. põlemine.


Ex-situ mineralisatsioon - Asendiväline (ex-situ) mineralisatsioon

Protsess, kus mineraalid kaevandatakse, antakse üle tööstusele, allutatakse süsihappegaasi toimele ja töödeldakse.


Fault - Murrang

Kivimite eralduspind (lõhe), mida mööda ühe poole kivimid on libisenud teise poole kivimite suhtes.


Fault reactivation - Murrangu taaselustumine

Murrangu tendents uuesti aktiivseks muutuda (ilmneb uus kivimite nihkumine).


FBC (Fluidized bed combustion) - PKK (Põlemine keevkihis)


FGD (Flue gas desulfurization) - HGV (Heitgaaside väävlitustamine)


Fischer-Tropsch - Fischer-Tropsch

CO ja H2 gaaside segu muutmine vedelateks süsivesinikeks ja veeks.


Flue gas - Heitgaas

Kütuse põletamisel tekkivad gaasid, mis tavaliselt paisatakse atmosfääri.


Folding - Kurrutus

Kurdude moodustumine kihtide painutamisel.


Formation - Formatsioon, kihtkond

Teistest eristuvate omadustega kivimite kogum, mida saab kaardistada, kirjeldada ja nimetada.


Formation water - Kihivesi

Vesi, mis esineb looduslikult kivimite poorides.


Fracture - Lõhe

Igasugune pragu kivimis; ka selline, mida mööda kivimid on oluliselt nihkunud.


Fugitive emission - Lenduv heide

Gaaside või auru lahtipääsemine inimtegevuse tulemusena (nt. gaasi või õli töötlemisel või edasitoimetamisel).


Gasification - Gaasistamine

Protsess, mis muudab tahke kütuse õhuga või hapniku ja auruga reageerimisel süsinikku ja vesinikku sisaldavaks gaasikütuseks.


Geochemical trapping - Geokeemiline lõksupüüdmine

Maasse pumbatud CO2 säilitamine sidumisel geokeemiliste reaktsioonide abil.


Geological setting - Geoloogiline keskkond

Mitmesuguste geoloogiliste kehade ümbruskond.


Geological structure - Geoloogiline struktuur

Maakoore moonutamisel tekkinud geoloogiline vorm, nt. kurd või murrang, lõhe kivimis; üldisemalt kivimite ruumiline paigutus.


Geological time - Geoloogiline aeg

Aeg, mille jooksul toimusid geoloogilised protsessid.


Geological sequestration of CO2 - CO2 geoloogiline eraldamine

CO2 heitmete turvaline pikaajaline maasisene salvestamine.


Geosphere - Geosfäär

Kontsentrilised kihid, millest koosneb Maa.


Geothermal - Geotermaalne

Maasügavuse soojusega seotud.


GHG (Greenhouse gases) - KHG (Kasvuhoonegaasid)

Süsinikdioksiid (CO2), metaan (CH4), dilämmastikoksiid (N2O), fluorosüsivesinikud (HFC), perfluorosüsivesinikud (PFC) ja väävelheksafluoriid (SF8).


Hazardous and non-haxardous waste - Ohtlikud ja ohutud jäätmed

Keskkonda lastud ohtlikud või ohutud ained (kõrvaleheidetud jäätmed).


Hazardous waste directive - Ohtlike jäätmete juhend

Euroopa Liidu direktiiv jäätmeklasside definitsioonide ja käsitsemise reguleerimiseks.


HHV (Higher heating value) - KKV (Kõrgem kütteväärtus)

Kütuse põletamisel vabanev energia, mis sisaldab vee varjatud soojust.


Hydrate - Hüdraat

Mineraal, mille kristallis on seotud vesi. Hüdraat on ka jää või lumega sarnane tahke kristalne ühend, mis tekkis vee reageerimisel CO2, CH4 või teiste sarnaste gaasidega.


Hydrodynamic trap - Hüdrodünaamiline püünis

Geoloogiline struktuur, milles vedelikke ja/või gaase säilitatakse ümbritsevate madala poorsuseastmega kivimite all.


Hydrogeology - Hüdrogeoloogia

Teadus, mis uurib vett maa sees, -pinnal ja atmosfääris. Vanem definitsioon piirdus maasisese veega (põhjavesi).


IEA GHG (International Energy Agency – Greenhouse Gas R&D Program) - REA KHG

(Rahvuvahelise Energiaagentuuri kasvuhoonegaaside R&D programm)


IGCC (Integrated gasification combined cycle) - IGKT (Integreeritud gaasistamise kombineeritud tsükkel)

Võimsuse esile kutsumine süsivesikute või söe gaasiks muutmise teel. Saadud gaasi kasutatakse kütusena nii gaasi- kui ka auruturbiinide käivitamiseks.


Igneous rocks - Purskekivimid

Kivimid, mis tekivad kui sulanud kivim (magma) jahtub ja tahkestub (kristalliseerub).


Immature sedimentary basin - Noor settebassein

Bassein, milles nafta ja gaasi tekkeprotsessid on alanud, kuid lõppemata.


Injection - Injektsioon, sisestus

Surve kasutamine fluidumi sundimiseks puuraugus allapoole liikumiseks.


Injection well - Sisestuspuurauk

Puurauk, mida kasutatakse fluidumi kivimisse sisestamiseks (mitte tootmiseks).


In-situ mineralization - Algasendis (in-situ) mineralisatsioon

Süsihappegaas pumbatakse silikaatsesse kihtkonda, kus ta reageerib mineraalidega. Moodustuvad karbonaadid ja räni.


IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) - VKMP (Valitsustevaheline kliimamuutuste paneel).


JI (Joint implementation) - ÜT (Ühisteostus)

See võimaldab Kyoto protokolli alusel kasvuhoonegaaside heitmenormiga osapoolel saada krediite teistelt lisas 1 märgitud osalejatelt.


Kyoto Protocol - Kyoto protokoll

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkokkulepe. Kasutusele võetud 11 detsembril 1997.


Leakage - Leke

Süsiniku ladustamisega seoses: sisestatud fluidumi hoidlast väljavoolamine.

Heitmekaubandusega seoses: inimese mõjul tekkinud heitmete projektiväline allikakaupa vahetus või hoidlahaaval kõrvaldamine.


Lignite/ sub-bituminous coal - Pruunsüsi/sub-bituminoosne kivisüsi

Alamat järku noor kivisüsi suhteliselt suure vesiniku- ja hapnikusisaldusega.


Limestone - Lubjakivi

Peamiselt kaltsiidist (kaltsiumkarbonaat) koosnev settekivim. Sageli tekib surnud organismide karpidest.


LNG (Liquefied natural gas) - VMG (Vedeldatud maagaas)


Litofacies - Litofaatsies

Kivimi kihi või stratigraafilise ühiku lateraalne (külgmine) alajaotus, mis erineb ülejäänud kihist oma koostise poolest.


Lithology - Litoloogia

Settekivimeid (nende loomust ja koostist) käsitlev teadus.


Litosphere - Litosfäär

Kuni 100 km paksune Maa tahke väliskiht, mille moodustab maakoor koos selle all oleva vahevöö ülemise osaga.


Log - Karotaa¸

Kivimite ja fluidumi puuraugus mõõdetud omaduste muutuste seostamine sügavusega.


Maturation - Küpsemine

Ajajooksul täiustumise geoloogiline protsess. Näiteks turba muutumine pruunsöeks, seejärel sub-bituminoosseks ja bituminoosseks kivisöeks ja siis antraksiidiks.


Mature sedimentary bassein - Küps settebassein

Bassein, milles nafta või gaasi tekkeprotsessid on alanud ja tekitanud süsivesiniku varusid.


Membrane - Membraan, vahesein

Plaat või materjaliplokk, mis valikuliselt eraldab komponendid fluidumisegust.


Metamorphic rock - Metamorfne kivim, moondekivim

Kivim, mis on moondunud kuumuse (temperatuuri) ja/või rõhu mõjul.


Microseismicity - Mikroseismilisus

Väga väikese ulatusega maavärinad.


Migration - Migratsioon, ränne

Fluidumi asukohamuutus (hoidla)kivimites.


Mitigation -Leevendus

Igasuguse nurjumise mõju vähendamine.


Monitoring - Seire

Ladustatud süsihappegaasi hulga juhisepäraselt korduv mõõtmine.


Mudstone - Argilliit

Savi (muda) tihenemisel tekkinud väga peeneteraline settekivim.


MWh (Megawatt-hour) - MWh (Megavatt-tund)


National Greenhouse Gas Inventory - Rahvuslik kasvuhoonegaaside inventuuriandmestik

Asjaosaliste poolt ÜROKMRL-i jaoks koostatud loend inimtegevuse tulemusel tekkinud heitmetest allikate haaval ja kasvuhoonegaaside kõrvaldamise andmed talletuspaikade kaupa.


Natural Reservoir - Looduslik mahuti

Maasisene kivimkeha, mille poorsus ja läbilaskvus on küllaldane fluidumi edastamiseks ja ladustamiseks.


Natural underground trap - Looduslik maasisene püünis

Geoloogiline struktuur milles vedelikud ja gaasid säiluvad looduslike protsesside vahendusel.


NGCC (Natural gas combined cycle) - MGKT (Maagaasi kombitsükkel)

Gaasi- ja auruturbiinidega jõujaam, mida köetakse loodusliku gaasiga.


Obseration well - Vaatluspuurauk

Puurauk maasiseste tingimuste vaatlemiseks.


Outcrop - Avamus

Ala, kus mingi kiht ulatub vahetult maapinnale või jääb otse pinnakatte alla.


Overpressure - Ülerõhk

Hoidlas tekitatud rõhk, mis on suurem loomulikust rõhust samal sügavusel.


Oxidation - Oksüdatsioon

Keemiline protsess, mille käigus aine loovutab elektrone ehk oksüdeerub. Tüüpiline oksüdatsiooniprotsess on põlemine, mille käigus põlev aine oksüdeerub.


Oxyfuel combustion - Kütuse põletamine hapnikus

Kütuse põletamisel õhu asemel hapnikuga rikastatud õhu või puhta hapniku kasutamine.


Packer - Tampoon, täidis

Kõvastuv segu kivimi tühemike täitmiseks (puuraugu või selle osa eraldamiseks veekihist).


Partial oxidation - Osaline oksüdatsioon

Süsinikku sisaldava kütuse oksüdatsioon tingimustes, kus tekib suur osa CO ja vesinikku.


Permeability - Läbilaskvus

Vedeliku või gaasi võime läbida poorset tahket ainet (nt. kivimit).


Point source - Punktallikas

Üksiku väikese alaga piirduv heitmeallikas.


Pore space - Poor

Ruum kivimiterade vahel, mis sisaldab vedelikku ja/või gaasi.


Porosity - Poorsus

Pooride ja kivimi mahu suhe.

Post-combustion capture - Põletamisjärgne kinnipüüdmine

Süsihappegaasi kinnipüüdmine pärast põletamist.


Pre-combustion capture - Põletamiseelne kinnipüüdmine

Süsihappegaasi kinnipüüdmine pärast kütuse töötlemist ja enne põletamist.


Producing oil/gas well - Nafta/gaasi tootmispuurauk

Puurauk, milles toodetakse naftat välitingimustes. Sisestamis-, teenistus- või korgitud ja mahajäetud puuraugu vastand.


Reduction commitment - Vähendamiskohustus

Kyoto protokollis osaleja kohustus rahuldada tema heitmelimiidi koguselisi nõudeid.


Renewables - Taastuvallikad

Energiaallikad, mis on loomult taastuvad (nt. vee-, tuule- ja biomassienergia).


Reserves - Varud

Maavarad, millest on majanduslikult tasuv toota väärtuslikke mineraale ja süsivesinikke.


Residual saturation - Jääkküllastumine

Sisestatud CO2 see osa, mis on poorides kinni püütud kapillaarjõudude mõjul.


Resource - Loodusvara

Tootmistegevuseks vajalik looduskeskkonna komponent, nt. väärtuslik mineraal või süsivesiniku suured hulgad (mahud).


Risk assessment - Riskihinnang

Osa riskihalduse süsteemist.


Saline formation - Soolane kihtkond

Sete või kivimkeha, mis sisaldab riimvett või soolvett.


Saline groundwater - Soolane põhjavesi

Põhjavesi, milles on lahustunud soolad.


Sandstone - Liivakivi

Liivast tekkinud settekivim.


Scenario - Stsenaarium

Usutav tulevikukirjeldus, mis põhineb võtmesuhete ja liikumapanevate jõudude sisimas kokkusobivale eelduste võrgule.


Seabed - Merepõhi

Merevee ja setete piirpind.


Seal - Kate

Läbitungimatud kivimid, mis on barjääriks hoidla peal ja ümber. Seetõttu vedelikud ja gaasid püsivad hoidlas.


Secondary recovery - Teisene taaste

Naftatootmise taastamine kunstlike vahenditega pärast seda kui looduslikud tootmisvõtted (ülerõhk) lakkasid toimimast.


Sedimentary basin - Settebassein

Üldine termin paksude settekivimite ulatusliku levikuala jaoks. Ainulaadse kivimite järjestusega geoloogiline struktuur (erineb järjestusest väljaspool basseini).


Seismic profile - Seismiline läbilõige

Maasisese geloogilise ehituse kahemõõtmeline seismiline kujutis.


Seismic technique - Seismiline meetod

Kivimite omaduste mõõtmine kunstlike või looduslike helilainete kiiruse abil.


Seismicity - Seismilisus

Looduslike maavärinate aeg-ajalt esinemine.


Selexol - Seleksool

Füüsikalise absorptsiooni protsess CO2 eraldamiseks dimetüülglükooseetri abil.


Shale - Kilt(kivi)

Savist tekkinud kihilise ehitusega kivim, mis lõhestub tahvliteks.


Shift convertor - Vahetusanum

Reaktor, milles toimub vee ja gaasi vahetusreaktsioon: CO+H2O=CO2+H2.


SMR (Steam methane reforming) - AMR (Auru ja metaani reaktsioon).

Katalüütiline protsess, milles metaan reageerib auruga. Tekib H2, CO ja CO2 segu.


SNG (Synthetic natural gas) - SMG (Sünteetiline maagaas)

Kivisöest või rasketest süsivesinikest toodetud kütusegaas. Sisaldab palju metaani.


Soil gas - Pinnasegaas

Gaas pinnaseosakeste vahel.


Solubility trapping - Lahustuvuspüüdmine

Protsess, milles fluidum on kinni peetud looduslikes vedelikes lahustamise teel.


Sour gas - Väävlirikas gaas

Maagaas, mis sisaldab tähelepanuväärsel hulgal happelisi gaase (nt. H2S + SO2)


Spill point -Ülesvoolupunkt

Madalaim punkt struktuuripüünises, kus ümbritsevast fluidumist kergem fluidum ei tõuse ülespoole.


SRES (Special Report on Emissions Scenarios) - HSEA (Heitmete stsenaariumide eriaruanne)

Kasutatakse kliimaprojektide alusena.


Stable geological formation - Püsikihtkond

Kihtkond, mida nüüdisaegsed tektoonilised liikumised ei ole rikkunud.


Storage - Ladustamine

Protsess kinnipüütud CO2 säilitamiseks nii, et ta ei pääseks atmosfääri.


Stratigraphic column - Stratigraafiline tulp

Tulp, mis näitab eri kihtide järgnevust, litoloogilist koostist ja vanust.


Stratigraphic trap - Stratigraafiline püünis

Kaetud geoloogiline mahuti, mis on võimeline säilitama vedelikke ja gaase. Kivimtüüpide või faatsieste vaheldumise tulemus.


Structural trap - Struktuuripüünis

Kurrutusel või/ja murrangutekkel moodustunud kaetud geoloogiline mahuti, mis on võimeline säilitama vedelikke ja gaase.


Structure contour map - Struktuurikaart

Maasisese kihipinna samakõrgusjoonte kaart. Kaardil näidatakse ka kurde ja murranguid.


Sub-bituminous coal - Sub-bituminoosne süsi

Pruunsöe ja bituminoosse kivisöe vahepealset järku süsi.


Sustainable development - Säästev areng

Areng, mis on säästev ökoloogises, sotsiaalses ja majanduslikus mõttes.


Supercritical temperature and pressure -Ülekriitiline temperatuur ja rõhk

Kriitiline punkt on suurim temperatuur ja rõhk, mille puhul aur ja vedelik on tasakaalus.


Synthesis gas (singas) - Sünteesgaas

Gaaside segu, milles CO ja H2 vahekord on sobiv orgaaniliste ühendite sünteesiks või põletamiseks.


Synfuel - Sünteeskütus

Tavaliselt vedel, fossiilse kütuse töötlemisel toodetud kütus.


Tail gas - Lõpugaas

Protsessi lõpus väljavoolav gaas.


Tectonically active area - Tektooniliselt aktiivne ala

Maa-ala, kus deformatsioon kaasajal põhjustab struktuurimuutusi väliste tungide mõjul.


Tracer - Märgend

Vähesel hulgal lisatud ühend või isotoop voolumustri jälgimiseks.


Trap - Püünis

Geoloogiline struktuur, mis peab kinni ümbritsevast vedelikust (vesi) kergema fluidumi (nafta ja gaas)


Unconformity - Põiksus

Geoloogiline pind, mis eraldab kihte, millede vahel on settelünk.


UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) - ÜROKMRL (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamlepe)


Unminable - Mittekaevandatav

Kaevandamine ei ole antud tingimustes majanduslikult kasulik.


Updip inclining - Kallakussuunale vastassuunas kaldumine

Kihtide kallakuse suhtes ülespoole kaldumine.


Well - Puurkaev

Vedelike või gaaside tootmiseks või maasse pumpamiseks puuritud auk.


Well with multiple completions - Mitmeharuline puurkaev

Ühest puurkaevust puuritud mitu hargnevat auku.


Well-bore annulus - Puuraugu rõngasava

Ruum: a) puurtoru ja auguseina, b) mantli ja (pumba)toru või c) mantli ja auguseina vahel.


Wellhead pressure - Puurkaevu konduktorisurve

Fluidumi surve puurkaevu tipus pärast seda, kui puurkaev oli suletud teatud ajaks (tavaliselt 24 tundi).


* Sõnastik on hetkel täienduste ja paranduste faasis, igasugused asjakohased ettepanekud on teretulnud ning paluks saata aadressile Rein.Vaher@gi.ee.